საქართველოს პარლამენტის  მიერ მიღებული კანონი (1182-IIს და N6343-IIს) არ აკმაყოფილებს 🇪🇺 ევროკავშირის დირექტივის (2003/96/EC) „ენერგო პროდუქტების დაბეგვრის შესახებ“ არცერთ მოთხოვნას, რომლის შესრულების ვალდებულება საქართველოს აღებული აქვს ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების შეთანხმების მიხედვით (200/42 )
 
1. როგორც დასაბეგრი პროდუქტის საზომ ერთეულს.
2. პროდუქტებს შორის არსებულ დაბეგვრის თანაფარდობას.
3. დასაბეგრი პროდუქტის დანიშნულების მიხედვით დაბეგვრას.
 
რაც იწვევს უთანასწორო კონკურენციას, ციფრებით მანიპულირების შესაძლებლობას, მოსახლეობის სოციალურ უსამართლობას, უმუშევრობას და მნიშვნელოვან დანაკლისს სახელმწიფო ბიუჯეტში.